Regulamin

1. Sklep internetowy zdrowesprzatanie.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: Damian Szary SUNSPOT, ul. 3 Maja 28, 38-300 Gorlice, NIP 7381967345, info@sunspot.pl, tel.:881222200.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z kupująceym [dalej -Klientem].
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

Zamówienia
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk na stronie podsumowania zamówienia “Kupuję i płacę”.

Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
2. Termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. Towar wysyłany jest maksymalnie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W szczegółnych przypadkach okres wysyłki towaru może się wydłużyć do 14dni.

Reklamacje
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Klient zachowuje termin odstąpienia od umowy, jeżeli wyśle oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
5. Jeżeli produkty są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
– pisemnie na adres: Damian Szary SUNSPOT ul. Zdunów 20A/36, 30-428 Kraków;
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sunspot.pl;
7. W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać z formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia od umowy.
8. Formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne oświadczenie o odstąpieniu Klient może przesłać drogą elektroniczną. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane Klientowi.
9. W razie odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot dokonanych płatności w tym koszty dostarczenia produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu.
10. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy, jeżeli wybrał sposób ich dostarczenia inny niż przesłanie rzeczy pocztą.
11. Klient ponosi koszty zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
12. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Zwrot Klientowi płatności zostanie wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na adres:
Damian Szary SUNSPOT, ul. Zdunów 20A/36, 30-428 Kraków.
15. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
16. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
17. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, m.in. w zakresie:
– świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór:
…………………………………………………………..,                                dn. ………………….
…………………………………………
…………………………………………
imię, nazwisko i adres Klienta
Damian Szary SUNSPOT, ul. 3 Maja 28, 38-300 Gorlice
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………
…………………………
podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)