Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Klient zachowuje termin odstąpienia od umowy, jeżeli wyśle oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
5. Jeżeli produkty są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
– pisemnie na adres: Damian Szary SUNSPOT ul. Zdunów 20A/36, 30-428 Kraków;
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sunspot.pl;
7. W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać z formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia od umowy.
8. Formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne oświadczenie o odstąpieniu Klient może przesłać drogą elektroniczną. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane Klientowi.
9. W razie odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot dokonanych płatności w tym koszty dostarczenia produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu.
10. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy, jeżeli wybrał sposób ich dostarczenia inny niż przesłanie rzeczy pocztą.
11. Klient ponosi koszty zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
12. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Zwrot Klientowi płatności zostanie wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na adres:
Damian Szary SUNSPOT, ul. Zdunów 20A/36, 30-428 Kraków.
15. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
16. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
17. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, m.in. w zakresie:
– świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,